BIP Teatr Narodowy

BIP Teatr Narodowy - Statut Teatru Narodowego

Statut Teatru Narodowego

Załącznik

do zarządzenia

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 5 grudnia 2012 r. (poz. 68)

 

TEATR NARODOWY

STATUT

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Teatr Narodowy, zwany dalej "Teatrem", jest państwową instytucją artystyczną o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury narodowej.

2. Teatr działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";

2) zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Teatru Narodowego na Teatr Wielki - Operę Narodową oraz Teatr Narodowy oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału państwowym instytucjom kultury (Dz. Urz. MKiS Nr 6, poz. 17 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 28);

3) niniejszego statutu.

§ 2

 1. Teatr wpisany jest pod numerem 48/98 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwanego dalej "Ministrem" i posiada osobowość prawną.

2. Organizatorem Teatru jest Minister.

§ 3

1. Siedzibą Teatru jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Teatr prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

ROZDZIAŁ 2

Zakres działalności

§ 4

1. Do zadań Teatru należy:

1) przygotowywanie i wystawianie dzieł dramatycznych z narodowego i światowego repertuaru;

2) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć teatralnych;

3) promocja oraz upowszechnianie sztuki i kultury teatralnej.

§ 5

Teatr może realizować swoje zadania we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi naukowymi, organizacjami

pozarządowymi, mediami, firmami fonograficznymi, a także innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury, w tym:

1) zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów;

2) prowadzić działalność impresaryjną samodzielnie lub za pośrednictwem

wyspecjalizowanych agencji;

3) realizować transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i video, filmy oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku; wydawać kasety audio i video, płyty oraz inne nośniki obrazu i dźwięku;

4) współdziałać z instytucjami oświatowymi w celu zapewnienia sobie właściwie 

przygotowanych kadr, a także organizować szkolenia, seminaria, plenery, kursy, warsztaty, wystawy lub w nich uczestniczyć;

5) prowadzić działalność wydawniczą zakresu swojej działalności, bibliotekarską oraz wystawienniczą.

§ 6

1. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

 

ROZDZIAŁ 3

Zarządzanie i organizacja

§ 7

1. Teatrem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister na czas określony od trzech do pięciu sezonów artystycznych, w trybie określonym ustawą.

2. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy dwóch zastępców dyrektora.

3. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępców po uzyskaniu opinii Ministra, a w przypadku zastępcy dyrektora do spraw artystycznych po uzyskaniu zgody Ministra.

§ 8

1. Dyrektor zarządza działalnością Teatru, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Teatru i jest za niego odpowiedzialny.

§ 9

1. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.

2. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

ROZDZIAŁ 4

Rada Artystyczno-Programowa

§ 10

1. W Teatrze działa Rada Artystyczno-Programowa zwana dalej "Radą", jako ogan doradczy i opiniodawczy dyrektora.

2. Do zadań Rady należy opiniowanie:

1) planów rozwoju Teatru;

2) planów repertuarowych;

3) istotnych spraw związanych z działalnością Teatru.

§ 11

1. Członków Rady powołuje i odwołuje dyrektor.

§ 12

1. W skład Rady wchodzi pięć osób.

2. Radę powołuje się na okres równy sezonom artystycznym na które został zatrudniony dyrektor

3. Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.

4. W razie nieobecności dyrektora, jego zadania wykonuje wskazany przez niego zastępca.

5. Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w sezonie artystycznym.

6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek dyrektora lub co najmniej połowy składu Rady.

7. Dyrektor może odwołać członka Rady w przypadku niewykonywania przez niego obowiązków członka Rady.

8. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ 5

Działalność dodatkowa

§ 13

1. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Teatru.

2. Działalność określona w ust. l może być prowadzona w zakresie:

1) produkcji i konserwacji środków inscenizacji, wyposażenia i sprzętu technicznego;

2) wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku;

3) reklamy oraz handlu z zakresu swojej działalności.

3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych.

ROZDZIAŁ 6

Majątek i finanse

§ 14

1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.

§ 15

1. Źródłami finansowania Teatru są dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przychody z prowadzonej działalności statutowej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego przychody z najmu oraz z dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych lub prawnych oraz z innych źródeł.

2. Uzyskane przychody Teatr przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej.

§ 16

 1. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne zbadanie przez biegłego rewidenta wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 17

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Teatru określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

4. W przypadku przyznania dyrektorowi dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 31a ustawy lub innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, do dokonywania czynności prawnych uprawnieni są działający łącznie: zastępca dyrektora i główny księgowy.

ROZDZIAŁ 7

Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Teatru dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.