BIP Teatr Narodowy

BIP Teatr Narodowy - Organizacja Teatru

Organizacja Teatru

Działalnością Teatru zarządza dyrektor, reprezentuje  go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Teatru i jest za niego odpowiedzialny.

Podstawową strukturę organizacyjną Teatru tworzą :

- pion dyrektora  

- pion artystyczny

- pion finansowo-księgowy

- pion techniczny

- komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, podległe bezpośrednio dyrekcji Teatru.

Dyrektor, zastępca dyrektora ds. artystycznych, zastępca dyrektora ds. technicznych oraz główny księgowy tworzą dyrekcję Teatru, wspólnie odpowiedzialną za realizację celów i zadań statutowych a wszczególności za właściwą organizację i warunki pracy, współpracę między komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami, koordynację wykonywanych zadań, racjonalne gospodarowanie mieniem Teatru i jego środkami finansowymi oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Strukturę organizacyjną poszczególnych pionów i komórek organizacyjnych określa załączony schemat organizacyjny, będący integralną częścią regulaminu organizacyjnego Teatru.