BIP Teatr Narodowy

BIP Teatr Narodowy - Status prawny Teatru Narodowego

Status prawny Teatru Narodowego

Postanowienia ogólne.

Teatr Narodowy jest państwową instytucją artystyczną o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury narodowej, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i ekonomicznym, posiadającą osobowość prawną.

Teatr Narodowy, zwany dalej Teatrem, działa na podstawie :

 - ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
 (t.j. Dz.U. z 2012r,poz. 406),

- zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1998 roku w sprawie podziału państwowej instytucji kultury - Teatru Narodowego na Teatr Wielki – Operę Narodową  i Teatr Narodowy oraz nadania statutów, utworzonym w wyniku podziału, państwowym  instytucjom kultury (Dz. Urz. MKiS z 1998r. Nr 6 poz. 17 oraz z 2005r. Nr 3 poz 28),

 - statutu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statusu Teatru Narodowego na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu ( Dz.Urz. MKiDN z 2012 poz. 68 ), ,

 - wewnętrznych zarządzeń i regulaminów uwzględniających szczególne preferencje Teatru jako państwowej instytucji artystycznej.

 Organizatorem Teatru jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawujący jednocześnie bezpośredni nadzór nad całokształtem  działalności Teatru.

Siedzibą Teatru jest miasto stołeczne Warszawa a obszarem działalności – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.